close
loading

 

"Po RODO we przypadki" - Konferencja Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
 


 

 

 

W wypełnionej do ostatniego miejsca Sali B Warszawskiego Domu Technika NOT w dniu 13 grudnia 2018 r. odbyła się kolejna otwarta nieodpłatna Konferencja Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych pod tytułem "Po RODO we przypadki". Dziękujemy ponad 200 uczestnikom za aktywność w wydarzeniu i poświęcony czas. Celem głównym wydarzenia było omówienie zjawisk otaczających wprowadzanie nowego porządku określonego Ogólnym Rozporządzeniem [RODO] w obszarach prawnego i organizacyjnego dostosowania instytucji i organizacji z bilansu kilku miesięcy obowiązywania.

 

Jarosław Feliński, Prezes SIODO przedstawił w zarysie program konferencji akcentując zjawiska sygnalizowane przez wielu członków SIODO. Odnosząc się do treści Ogólnego Rozporządzenia wskazał na istotne elementy wprowadzania zmian w organizacjach poprzez dostrzeganie:

  • specyfiki organizacji i jej charakteru
  • zastosowanych rozwiązań i ich wstępną ocenę
  • ważny aspekt działań inspektora, czyli zakres informowania i doradzania
  • znaczenie przesłanek przetwarzania i ich równoważność
  • odpowiedzialność inspektorów za KULTURĘ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
  • wskazanie na inspektora jako zawód zaufania publicznego

puentując wystąpienie w związku z licznymi publikacjami prasowymi i sygnałami administratorów podkreślił „…oby nie było więcej ochrony danych, niż danych do ochrony…” - dostrzegając potencjalnie niepokojące zjawisko masowego "wysypu ekspertów odo".

 

 

"Po RODO wa rzeczywistość" esencjonalnie wyrażona w wystąpieniu Przemysława Kuczkowskiego z SIODO potrzeba wspierania kierowników jednostek organizacyjnych w określeniu obszarów zarządzania bezpieczeństwem informacji, była sumą doświadczeń z codziennych działań. Podkreślanie równowagi przesłanek przetwarzania danych osobowych w pełnej palecie możliwości wskazywało na rozwagę w pozyskiwaniu danych w sytuacji konieczności, zawieranej umowy innych działań i ostatecznie zgody. Co podkreślił wskazując na potrzebę rozważnego jej stosowania.Wykazanie prawidłowości przetwarzania danych w oparciu o art. 6 i umiejętność rozliczenia jego zastosowania w kontekście przepisów szczególnych, w konkluzji uznał za duże wyzwanie dla inspektorów.

 

 

 

W prezentacji "RODO nie RODeO" - Natalia Bender, Wiceprezes SIODO wskazywała na proces przekształcania przepisów, zadań i zakresów odpowiedzialności inspektorów odo, w rozwijających się nowych zagrożeniach dla informacji i danych osobowych. Omawiając profil inspektora wyraźnie przedstawiła w prezentacji wielowątkowość obszarów zarządzania bezpieczeństwem informacji i warunki konieczne do efektywnego wypełnienia zadań i potrzeb:- wiedzy z zakresu europejskich i krajowych przepisów o ochronie d.o. - wiedzę biznesową, sektorową - procedury administracyjne  - niezależność; - akcentowanie roli w strukturach organizacyjnych; - angażowanie w procesy na etapie projektowania.

 

 

 

Obszary niezbadane, nowe i wymagające skupienia w kontekście "RODO a Kultura Bezpieczeństwa" przedstawił Pan Prof. Marian Cieślarczyk, z WAT. Określenie  społecznego znaczenia RODO z punktu widzenia wybitnego eksperta kultury bezpieczeństwa, wybrzmiało jako apel o stworzenie odpowiedniej atmosfery, należnej powagi i ważności ustawowych zmian w skali państwa i społeczeństwa.Pan Profesor omawiając zjawiska istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji, nakreślał znaczenie otoczenia, kontekstu, relacji oraz ważnych filarów bezpieczeństwa - INFORMACJA + WIEDZA + MĄDROŚĆ. Trafne porównanie bezpieczeństwa informacji z budową domu na odpowiednich fundamentach, z edukacją od przedszkola po uniwersytet Trzeciego Wieku, przyjęto z należnym entuzjazmem i podziwem dla prelegenta o niezwykłej ekspresji i poczuciu humoru.

 


  

 

"RODO EDUKACJA" w wystąpieniu Jarosława Felińskiego Prezesa SIODO, koncentrowała się na próbie wykazania czy WIEDZA = BEZPIECZEŃSTWO i w jakim modelu zarządzania powinni funkcjonować specjaliści zarządzania bezpieczeństwem informacji w kontekście Ogólnego Rozporządzenia [RODO], szczególnie jako osoby zarządzające uczestnikami procesów przetwarzania i zabezpieczenia danych i informacji. Omówił różne modele stosowanych rozwiązań na przykładzie biznesu, doradztwa zewnętrznego, a także samorządu. Podkreślił wagę nowych wyzwań i konieczność zwiększania kompetencji inspektorów, konieczny rozwój innych osób funkcyjnych - wsparcia, a także problem nie w pełnym zakresie dostrzeganych potrzeb kształcenia powszechnego różnych grup społecznych.

 


 

 

Justyna Aniszewska z SIODO w prezentacji  "RODO PRZYPADKI" omówiła sytuacje potencjalnie groźne w bieżącym stosowaniu przepisów w odniesieniu do przypadków związanych z blokowaniem dostępu do informacji osób, a także  rodziny lub innych uprawnionych przedstawicieli. Wskazała nieprawidłowości i nadinterpretacje nowych przepisów RODO.

 


 

 

"RODO a UODO i prawo resortowe" w przedstawionym wystąpieniu Pani Katarzyny Staśkowiak członkini SIODO koncentrowało się na analizie i ocenie sprawowania nadzoru tzw. "inspektora zewnętrznego" w gminie. Uwzględniła w prelekcji ilość koniecznych przepisów prawa jako bazę i tym samym wymóg branżowego rozpoznawania działalności JST. Wskazała także spektrum specjalistycznych przepisów prawa placówek oświatowych i innych jednostek gminnych w ich działalności. Tak szeroki zakres spraw w ocenie dotychczasowych działań w określonym przypadku uznano za odległy od potrzeb zarówno urzędu jaki i jednostek. W konkluzji podkreślono wymóg wprowadzenia progów znajomości przepisów sektorowych i przepisów stosowanych okazjonalnie - przykładem wybory powszechne.

 


 

 

Uszlachetnianie działań, sprawność realizacji zadań, umiejętność wyłowienia ważnych obszarów w ujęciu "RODOWANIE" przedstawił Przemysław Kanikowski, SIODO. Zakreślił przepisy prawa i brzmienie standardów normalizacji procesów przetwarzania i zabezpieczenia danych w ujęciu jakościowym. Omówił konieczne relacje z administratorami systemów informatycznych i użytkowników na płaszczyźnie stosowania przepisów RODO. Zaakcentował interdyscyplinarność nowego nadzorcy - inspektora odo. Wyraźnie podkreślił znaczenie pojęć i terminów oraz definicji określonych w Ogólnym Rozporządzeniu, a także przestrogę o dowolnym ich stosowaniu i zmianie znaczenia w zależności od kontekstu.

 

 

 

Dziękujemy Partnerom Konferencji
Wolters Kluwer i Infor.Pl


Członkowie SIODO

 


 


  

Copyright © 2016-2019 , SIODO