close
loading

W dniu 19 czerwca 2020 r w siedzibie Stowarzyszenia SIODO przy ulicy Ratuszowej 13 odbyło się Walne Zebranie Członków w trakcie którego zgodnie
z przepisami COVID 19 zastosowano rozwiązania zgodne z przepisami stanu epidemicznego i realizowano z zapewnieniem odpowiedniego dystansu
i zabezpieczeń członków przed skutkami epidemii.
 
Porządek obejmował:
1. przedstawienie sprawozdania finansowego Zarządu za ubiegły rok i udzielenie absolutorium Zarządowi SIODO
2. przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za ubiegły rok i przyjęcie uchwały o zgodności realizacji
3. podjęcie uchwał o powołaniu funkcji Radcy Prawnego SIODO
4. zmianę zapisów Statutu SIODO
5. wybory władz SIODO na kolejna kadencję 
 
W trakcie Zebrania członkowie WZC wysłuchali sprawozdań i udzielili Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu, co potwierdzone zostało uchwałą.
Przyjęto sprawozdania z inicjatyw i działań za ubiegły rok - zebrani członkowie głosowali za przyjęciem przedstawionego sprawozdania.
W trybie uchwały przyjęto wniosek o powołanie funkcji Radcy Prawnego SIODO, kandydował i został wybrany jednogłośnie Pan Piotr Pawłowski.
W kolejnym punkcie obrad przyjęto propozycje zmian zapisów statutowych stosowną uchwałą. 
Z uwagi na okres zakończenia kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej SIODO, dokonano wyborów składu ciał statutowych SIODO.
W wyniku wyborów skład Zarządu na II kadencję przyjęto w osobach:
 
Jarosław Feliński - Prezes Zarządu SIODO
Przemysław Kuczkowski - Wiceprezes Zarządu SIODO
Bogdanna Krupińska - skarbnik SIODO
Piotr Kitela - Sekretarz SIODO
Dawid Czerw - Członek Zarządu SIODO
 
Skład Komisji Rewizyjnej:
Beata Patoka-Szurawska Przewodnicząca
Dorota Żarska-Sacharczuk Wiceprzewodnicząca
 
Ewa Felińska Sekretarz
 
W trybie wniosków i dyskusji omówiono bieżące potrzeby i rozszerzenie środków komunikacji społecznej jako dodatkowego źródła informacji o działaniach SIODO.
 
Walne Zebranie Członków zakończono zgodnie z przyjętym porządkiem i trybem bezpieczeństwa COVID 19.

  

Copyright © 2016-2019 , SIODO